Feb 28, 2013

motivational quotes


Năng động lực

+ Nếu bạn muốn chế ngự sợ hãi, đừng ngồi tại nhà suy nghĩ về nó. Đi ra ngoài tìm sự hoạt động. Dale Carnegie
+ Nếu bạn muốn thành công bạn nên đề ra những phương thức mới, hơn là đi theo lối mòn cũ để tìm lại kết quả.  John D. Rockefeller
+ Nếu bạn hỏi tôi đến làm gì trong cuộc đời này, tôi sẽ nói rằng: Tôi đến để sống mạnh. Emile Zola
+ Dịp may không gõ cửa, nó sẽ hiện hữu khi bạn đập vào cánh cửa mở bung. Kyle Chandler
+ Sự việc không xảy ra. Sự việc được khiến cho xảy ra. John F. Kennedy
+ Khó khăn không phải là dấu hiệu dừng lại, chúng là dấu chỉ đường. Robert H. Schuller

+ If you want to conquer fear, don't sit home and think about it. Go out and get busy. Dale Carnegie
+ If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success. John D. Rockefeller
+  If you ask me what I came into this life to do, I will tell you: I came to live out loud. Emile Zola
+ Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door. Kyle Chandler
+ Things do not happen. Things are made to happen.John F. Kennedy
+ Problems are not stop signs, they are guidelines. Robert H. Schuller
+ Quality is not an act, it is a habit. Aristotle
+ The harder the conflict, the more glorious the triumph.Thomas Paine
+ Well done is better than well said.Benjamin Franklin
+ True happiness involves the full use of one's power and talents. John W. Gardner
+ Never complain and never explain. Benjamin Disraeli
+ The secret of getting ahead is getting started. Mark Twain