Feb 7, 2013

họ không đành lòng


cô gái  và hoa huệ trắng
viếng mộ cuối năm 

cô gái
mấy người bạn
và một ông cha đạo
ngày cuối năm
họ viếng thăm tử phần

những ngôi mộ
hoang lạnh
chùm rễ cây vô tình
xuyên sâu
đó là những ngôi mộ
của lính
đã 40 năm xưa
trận chiến phai tàn  
lịch sử kể cũng rồi lâu

cô gái
ngày cuối năm
mấy người bạn
và một ông cha đạo
họ còn nhớ
họ không đành lòng
để tử phần
đơn côi lạnh lẽo
Nguyễn Hoàng Vi - Dân Làm Báo
ngày mùa xuân

cô gái
ngày cuối năm
mấy người bạn
ông cha đạo
họ mang theo hoa huệ trắng
một trang kinh 
và những lời kinh niệm thầm