Jan 15, 2013

literature quotes

+ Kỷ niệm của mỗi người chính là văn chương riêng của hắn.  Aldous Huxley
+ Sự tàn tệ của văn chương cho thấy sự tàn lụi của một quốc gia. Johann Wolfgang von Goethe
+ Văn chương tồi là hình thái văn chương phản trắc. Joseph Brodsky
+ Căn bản văn chương là dựa vào chính nó, thuyết lý văn học. Mason Cooley
+ Chiếc vương miện của văn chương là thi ca. W. Somerset Maugham
+ Tôi chả theo mô dạng nào trong văn chương Nhật Bản. Tôi tự tạo ra bút pháp riêng cho mình. Haruki Murakami

+ Every man's memory is his private literature. Aldous Huxley
+ The decline of literature indicates the decline of a nation. Johann Wolfgang von Goethe
+ Bad literature is a form of treason. Joseph Brodsky
+ First literature came to refer only to itself, the literary theory. Mason Cooley
+ The crown of literature is poetry. W. Somerset Maugham
+ I have no models in Japanese literature. I created my own style, my own way. Haruki Murakami
+ If literature isn't everything, it's not worth a single hour of someone's trouble. Jean-Paul Sartre
+ A great age of literature is perhaps always a great age of translations. Ezra Pound  
+ There is a great discovery still to be made in literature, that of paying literary men by the quantity they do not write. Thomas Carlyle
+ Literature is a luxury; fiction is a necessity. Gilbert K. Chesterton
+ The Bible is literature, not dogma. George Santayana
+The atmosphere of orthodoxy is always damaging to prose, and above all it is completely ruinous to the novel, the most anarchical of all forms of literature. George Orwell
+ Great literature is simply language charged with meaning to the utmost possible degree. Ezra Pound
+ Science and literature are not two things, but two sides of one thing. Thomas Huxley
+ Literature becomes the living memory of a nation. Aleksandr Solzhenitsyn