Dec 21, 2012

ô kìa đường phố vắng

Winter haiku
Hài cú mùa Đông

New Year’s Day
has come—
quiet streets
*Masaoka Shiki

Một ngày đầu năm mới
Xuân ơi xuân lại về
ô kìa đường phố vắng

coldness
looking down from above
Matsuyama Castle
*Masaoka Shiki

trời đông mùa buốt giá
trông xa đỉnh non mây
mờ xây mái Sơn Thành

the howling of a wolf
late at night
I spring up awake
*Troy Lehn


sói tru vào không tận
đêm ngân tiếng vào khuya
ta mùa xuân trở giấc

the warm barn
cows mooing
chomping their cuds of hay
*Tara Burgett

trong căn chuồng ấm ấm
tiếng rống bò vang vang
cỏ rơm nhơi xạc xào

power out
the flickering of the candle
in the kitchen
*Jay Hall

tắt ngấm điện đèn nhà
lập lòe ngọn nến nhỏ
bếp xó ánh lung vàng