Dec 18, 2012

all is calm all is bright


File:Silentnight1.jpg
Silent Night Museum and Memorial
Chapel in Oberndorf, Austria

Silent Night
Nation: Austria, 1818
By: Franz Xaver Gruber

Silent night! Holy night!
All is calm all is bright
Round yon virgin mother and child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!

Silent night! Holy night!
Shepherds quake at the sight
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Hallelujah
Christ the Saviour is born!
Christ the Saviour is born!

File:Stevie Nicks.jpg
Stevie Nicks
Silent night! Holy night!
Son of God love's pure light
Radiant beams from thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus Lord at thy birth!
Jesus Lord at thy birth!

Đêm yên bình! Đêm Thánh Thiện!
Trần gian lặng lẽ không gian sáng bừng
Bởi vầng quang của mẹ và con tinh nguyên
Thánh Chúa Hài Đồng mến thương và dịu lắng
Ngủ ngon nhé trong giấc nồng bình yên trên trời!
Ngủ ngon nhé trong giấc nồng bình yên trên trời!

 Silent Night, Stevie Nicks