Nov 17, 2012

tiếng gầm chát bên ngoài


Rain Poem

The rain was like a little mouse,
Quiet, small, and gray,
It pattered all around the house
And then it went away.
It did not come, I understand,
Indoors at all, until,
It found an open window and
Left tracks across the sill.


Mưa Thơ

Mưa giống như con chuột lắc,
Im lặng, bé nhít, xám xịt,
Nó giăng lốp rốp chung quanh nhà
Thoắt cái chạy đi mất.
Mưa không thể, tôi hiểu chứ,
Vào trong cửa, cho tới khi,
Nó biết có một cửa sổ để trống
Mưa len vào khung và lưu lại dấu ướt.


A Thunderstorm

I like to see a thunderstorm,
A dunder storm,
A blunder storm,
I like to see it, black and slow,
Come tumbling down the hills.
A plunder storm,
A wonder storm,
Roar loudly at out little house
And shake the window sills!


Cơn Bão Sấm

Tôi thích nhìn trời bão sấm,
Một cơn sấm động ngổ ngáo,
Một trận gầm vang nổi khùng,
Tôi thích ngắm nó, đen kịt và chậm chạp,
Giáng xuống tung những quả đồi.
Một cơn bão chấn,
Một trận gầm kỳ lạ,
Tiếng gầm chát bên ngoài căn nhà nhỏ
Và khua động những cánh cửa sổ rung!

............
Elizabeth Coatsworth (1893-1986). Rain poems