Nov 12, 2012

tầm xuân xanh biếc

  Vũ Khắc Khoan 1917-1986
Kịch tác gia, nhà văn, giáo sư
Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Sài Gòn,VNCH


Bài Kệ Rong Chơi

Hoa Tầm Xuân Clitoria mariana
Ta thuờng ở đó
Ngã ba cuộc đời
Tầm xuân xanh biếc
Mây trắng lên khơi

Ta thường đến đó
Ngã ba cuộc đời
Đăm đăm theo hút

Chân ai chân ai

Tà huy lay lắt
Lay lắt hoa rơi
Bước về đơn chiếc
Những bước mồ côi

Bước lên hốt hoảng
Những bước vào đời
Ta thường lại đó
Ngã ba cuộc đời

Mây bay không mỏi
Xanh thẳm nền trời
Ta kêu vượt lên
Ta gào yết đế

Dốc nghe khúc khuỷu
Mất hút nẻo trời
Đèo sâu vòi vọi
Mù tắp vời vời

Vượt lên vượt nữa
Vượt mãi không thôi
Ta thường về đó
Ngã ba cuộc đời

Ta thương theo ai
Bước đi chập chững
Vừa bước khỏi nôi
U minh thảng thốt

Vũ Khắc Khoan
Nghiệp chướng bời bời 
Rồi từ thủa đó
Chập chờn ma trơi
Khắp nẻo cuộc đời

Ai trụ ở đó
Ta hay là Ngươi?
Ai trụ ở đó
Ngã ba cuộc đời

Tầm xuân vẫn biếc
Mây vẫn rong chơi
Ta vẫn rong chơi
Ngã ba cuộc đời.


Vũ Khắc Khoan