Nov 25, 2012

anh vô thi nó hất nhẹ là té nhào !
File:Survivor Philippines.jpgSurvivor Philippines
25th season of the American CBS
competitive reality television series
Tribes: Kalabaw, Matsing,
Tandang, Dangrayne
Run term: September 19, 2012
- December 16, 2012

                                                                                              


                                                                                                           
                     
                                           


Ăn cóc ăn rắn, lội nước lội sình,
dễ ẹc, tui dzô thi dám ... thắng lắm à !

Thôi, Mỹ nó lớn con mà nó mạnh.
Anh vô thi nó hất nhẹ là té ... nhào !