Oct 17, 2012

china issues on 2nd debate


Mitt Romney pledged to take a tougher approach to China if elected.
"China has been a currency manipulator for years and years and years," he said. "And the president has a regular opportunity to label them as a currency manipulator, but refuses to do so.  On day one, I will label China a currency manipulator, which will allow me as president to be able to put in place, if necessary, tariffs where I believe that they are taking unfair advantage of our manufacturers."

But President Obama argued his administration’s approach was producing results."As  far as currency manipulation, the currency has actually gone up 11 percent since I have been president because we have pushed them hard.  And we have put unprecedented trade pressure on China," said President Obama. "That is why exports have significantly increased under my presidency.  That is going to help to create jobs here." ( voanews.com)

Ông Mitt Romney cam kết sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc nếu ông đắc cử. Ông Romney nói: “Trung Quốc đã là một nước thao túng tiền tệ trong nhiều năm liên tục. Và tổng thống luôn luôn có cơ hội để gắn cho họ nhãn hiệu thao túng chỉ tệ, nhưng ông ấy đã không làm như vậy. Trong ngày đầu tiên giữ chức tổng thống, tôi sẽ chính thức tuyên bố Trung Quốc là một nước thao túng chỉ tệ, và như vậy, trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ có thể áp đặt những thuế suất nhập khẩu đối với các mặt hàng của Trung Quốc mà tôi tin là họ có ưu thế không công bằng đối với các nhà sản xuất của chúng ta.”

Nhưng Tổng thống Obama lập luận rằng chủ trương của chính quyền ông đã đem lại kết quả. Ông Obama nói: “Về vấn đề thao túng tiền tệ, chỉ tệ của Trung Quốc đã tăng 11% kể từ khi tôi giữ chức tổng thống vì chúng tôi đã mạnh tay với họ. Và chúng tôi đã gây nên những sức ép thương mại trước đây chưa từng có đối với Trung Quốc. Đó là lý do vì sao xuất khẩu đã gia tăng trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Và sự kiện đó sẽ giúp tạo công ăn việc làm trong nước.”  ( Vietanamese VOA news)

Complete coverage of the 2nd Presidential debate