Sep 26, 2012

lúc tạo thiên lập địaNASA's Hubble Space Telescope reveals earliest known galaxies,
going back almost to the beginning of time
Viễn vọng kính không gian Hubble của NASA giúp các nhà khoa học
nhìn thấy được các thiên hà hình thành từ 13,2 tỉ năm,
gần với thời hình thành vũ trụ, được ước tính vào khoảng 13,7 tỉ năm
 
 The National Aeronautics and Space Administration’s Hubble space telescope has captured the deepest ever view of the universe, a photograph showing galaxies going back almost to the beginning of time.
Hubble’s latest view of the universe, called the eXtreme Deep Field, or XDF, is a photograph combining 10 years of data and showing about 5,500 galaxies, the oldest of which is about 13.2 billion years old, NASA said. The universe is estimated to be about 13.7 billion years old.

Viễn vọng kính không gian Hubble của cơ quan không gian Hoa Kỳ đã có được cái nhìn sâu nhất từ trước tới nay về vũ trụ, một tấm ảnh cho thấy các thiên hà trở ngược về gần như lúc khởi đầu của thời gian.
Theo NASA, cái nhìn mới nhất về vũ trụ của viễn vọng kính Hubble, được gọi là eXtreme Deep Field, hay XDF, là một bức ảnh phối hợp dữ liệu thâu thập trong 10 năm và cho thấy khoảng 5.500 thiên hà, trong đó thiên hà xưa nhất là vào khoảng 13,2 tỉ năm. Theo ước tính thì tuổi của vũ trụ là vào khoảng 13,7 tỉ năm.
Hubble’s latest view of the universe , Cái nhìn mới nhất về vũ trụ của viễn vọng kính Hubble