Aug 20, 2012

the great secret

In the Library

Charles SimicFor Octavio

There’s a book called
”A Dictionary of Angels.”
No one has opened it in fifty years,
I know, because when I did,
The covers creaked, the pages
Crumbled. There I discovered

The angels were once as plentiful
As species of flies.
The sky at dusk
Used to be thick with them.
You had to wave both arms
Just to keep them away.

Now the sun is shining
Through the tall windows.
The library is a quiet place.
Angels and gods huddled
In dark unopened books.
The great secret lies
On some shelf Miss Jones
Passes every day on her rounds.

She’s very tall, so she keeps
Her head tipped as if listening.
The books are whispering.
I hear nothing, but she does.

By Charles Simic


Trong thư viện

Cho Octavio

Có một quyển sách gọi là
"Quyển Từ Điển của những Thiên Thần"
Chẳng ai đọc đã năm mươi năm,
Tôi biết, vì tôi đã mở nó,
 Hai cái bìa trở mình kêu nghe rệu rạo, những tờ sách
Bể nát ngướu. Nơi đó tôi khám phá ra

Thiên thần ngày xửa nhiều lắm
Nhiều như đàn muỗi mòng.
Lúc tối trời nhá nhem
Nó bay ra tua túa.
Bạn phải xua cả đôi tay lia lịa
Bọn nó mới chịu phóng đi.

Bây giờ trời đang chói nắng
Chiếu xuyên qua những cánh cửa sổ lớn.
Thư viện là nơi chốn im lặng.
Nơi chư vị thần tiên tụ hội
Trong những quyển sách kín mít.
Điều bí ẩn lớn
Nằm dài trên ngăn kệ mà
Miss Jones hằng ngày vẫn bước rảo qua.

Cô nàng cao lêu nghêu, và vì thế
Nàng niểng đôi tai xuống khi nghe.
Bọn sách bàn tán lào xào.
Cô mình chừng nghe được tất,
Tôi thì chỉ thấy lặng te chả nghe mô tê gì cả