Jul 5, 2012

16 dzàng 4 tốt


 - Tàu Hãm Dái lọa: ê, mầy chạy đâu hả? muốn 4 tốt thì có bọn tao là 4 tốt nè!
- Tàu Vồ Tra ta: dzạ đâu có chạy đâu, em quay dzìa đặng lấy 16 dzàng ra xài chơi đó á!
(Thiến Heo)

- Tàu ta: dạ dạ tụi con thấy xa xa tưởng là hạm đội của đế quốc Mỹ nên tụi con chạy vô để kiếm ăn, chừng tới gần thì tụi con tá hỏa tam tinh là tàu của sư phụ, nên vội vàng quay trở lui, xin sư phụ thông cảm ạ. (Tư hột é)
  Dân Làm Báo