May 11, 2012

chính trị kinh tế và sự gian dâm

New Economies of Sex and Intimacy in Vietnam

Kimberly HoangKimberly Hoang, who earned her sociology Ph.D. at UC Berkeley in 2011, has won the American Sociological Association’s “best dissertation” award for her doctoral dissertation on sex work in Vietnam.
The winning entry, New Economies of Sex and Intimacy in Vietnam, was based on 15 months of ethnographic research in Ho Chi Minh City, where Hoang worked as a bartender and hostess in four bars that catered to different groups of clients. According to Berkeley sociology professor Raka Ray, who chaired her dissertation committee, Hoang’s research “highlights not just the structure and practices of sex work in Vietnam, but demonstrates how it serves as a vital form of currency in Vietnam’s political economy.”
In her nominating letter, Ray called the dissertation “a stunning piece of work” by “an absolutely fearless and creative thinker,” adding that Hoang had done “the sort of fieldwork few others dare.”
Hoang, the daughter of immigrant parents who ran an inner-city pool room, graduated summa cum laude from UC Santa Barbara in 2005 and earned her master’s from Stanford before coming to Berkeley. Now a postdoctoral fellow at the Center for the Study of Women, Gender and Sexuality at Rice University, she will join the sociology faculty of Boston College in 2013. Hoang’s award will be presented in August at the ASA’s annual meeting in Denver.   Sex work in Vietnam

Intimacy (n)
sự quen thân, sự thân mật, sự mật thiết, sự thân tình, sự quen thuộc
sự chung chăn chung gối; sự ăn nằm với (ai); sự gian dâm, sự thông dâm
(Vietnamese Dictionary)
Chữ Intimacy có nhiều nghĩa ngoài nghĩa chính là sự mật thiết, chung đụng, chăn gối. Ở đây là luận án TS có thâm nhập thực tại Fieldwork về Sex liên quan tới nền kinh tế và chính trị cúa đảng CSVN . Đó là một chủ trương lớn của đảng, dùng Sex như là một miếng mồi nhử hoặc ban thưởng trong tất cả hợp đồng kinh tế lớn nhỏ . Vì vậy, chữ Intimacy trong trường hợp này có thể dịch là sự gian dâm hay thông dâm.

 Loại Hình Mới trong Kinh Tế về Dục Tình và Gian Dâm ở VN

According to Berkeley sociology professor Raka Ray, who chaired her dissertation committee, Hoang’s research “highlights not just the structure and practices of sex work in Vietnam, but demonstrates how it serves as a vital form of currency in Vietnam’s political economy.”
Theo giáo sư xã hội học Berkeley Raka Ray, chủ tịch tiểu ban chấm luận án, nghiên cứu của Kimberly Hoàng “không những chỉ làm nổi bật cấu trúc và cách  mại dâm ở Việt Nam mà  mại dâm  còn giữ vai trò phục vụ như là một mô hình năng nổ moi tiền trong nền kinh tế chính trị của Việt Nam ".

Nói nôm na : Mọi thứ hợp đồng kinh tế ở Việt Nam gần như phải thông qua "khâu" đ . u !
Đúng là một luận án  nặng ký, “a stunning piece of work” ! , một công trình gây choáng váng !
Chắc chắn giới trí thức và dân Mỹ sẽ có một cái nhìn rõ hơn về nền kinh tế chính trị  cái gọi là "năng động" ,vital form,  đó.