Apr 25, 2012

xin lỗi, không !

... những người nói “không”, những người không nói “dạ”
(Eduardo Galeano, “Những cái cớ”, bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn)
Không, dạ

Dạ không
Không dạ
Dạ là dạ
Không là không

Dạ dạ
Chú ba...
 bác hai tổ chức
cô tư ngân hàng
Lạng quạng chàng ràng
anh tám công an
thím năm toà án
chị sáu lạ lạ...

Lạng quạng chàng ràng
Chàng ràng
người lạ
còn có qua cán bộ
Xin lỗi, không !

Chàng hảng
chết đứng ...