Apr 20, 2012

tình đến trong ta

Touched by An Angel  xếp thứ 19th trong 50 bài thơ được yêu chuộng của Mỹ

Touched by An Angel

We, unaccustomed to courage
exiles from delight
live coiled in shells of loneliness
until love leaves its high holy temple
and comes into our sight
to liberate us into life.

Love arrives
and in its train come ecstasies
old memories of pleasure
ancient histories of pain.
Yet if we are bold,
love strikes away the chains of fear
from our souls.

We are weaned from our timidity.
In the flush of love's light
we dare be brave.
And suddenly we see
that love costs all we are
and will ever be.
Yet it is only love
which sets us free.

Maya Angelou

*

Tình đến trong ta

Bọn ta, chẳng còn tánh can cường
đánh mất niềm hân hưởng
sống cuộn mình trong cái vỏ đơn côi
cho đến khi tình rời ngôi bảo tháp
và nó luồn vào trong ta
đẩy bọn ta vào đời mênh mang rộng mở.

Khi tình yêu đến
nó mang theo những căn tàu ngất ngây
niềm vui của hồi niệm cũ
nổi buồn như trang sử xưa.
Dù ta có bạo bạch,
tình sẽ xua tan xích hãi hùng
từng trói buộc hồn ta.


Bọn ta đoạn lìa tính chết nhát.
Trong vừng ánh quang tình
bây giờ ta dám.
Và bất chợt bọn ta nhận biết
tình trang trải tất cả
và sẽ trang trải hết.
Chỉ là tình
ban cho ta tự do.

Lý ốc chuyển sang Việt Ngữ