Apr 18, 2012

cổ xúy là đánh trống thổi kèn

Image result for lion dance drum


鼓 Cổ : cái trống, đánh trống
吹 Xuy, xúy : thổi như thổi sáo, thổi kèn
Cổ xúy 鼓吹 : đánh trống thổi kèn

鼓 吹  [gŭchuī]   
(宣 传)  advocate, tuyên truyền
(吹 嘘)  boast about, xuy hư, thổi phồng 

Cổ xúy là đánh trống thổi kèn. Người Hoa hay dùng động từ cổ 鼓 trong sinh hoạt xã hội. Như cổ động, cổ vũ, cổ xúy.
Xã hội VN hiện nay cũng rất sính theo đuôi và copy TQ về từ ngữ và cách nói. Copy 100%. Tàu nói cổ xúy, ta cũng cổ xúy. Âm na ná. Tiếng Việt như tiếng Tàu.

Thành thử ra, cổ xúy cho dân chủ lại mang nghĩa là đánh trống thổi kèn cho dân chủ. Vậy,  có khác gì người TQ ăn tân gia, ăn khai trương, ăn đầy tháng? Cái gì họ cũng múa lân đánh trống thổi kèn. Như đám cao đơn huờn tán bán thuốc Sơn Đông.
Cổ xúy cho dân chủ. Yếu quá. Chỉ là hô hào đánh trống thối kèn thôi. Thành ra, yếu xìu. So funny.