Apr 4, 2012

art photography

Art photographer Nguyễn Ngọc Hạnh                                                             
                                                                                                                      


                              
                                                                            

 Left to right, up to down:
Bữa ăn ngày mùa * Khát nước
Vá cờ *Trở về
Làm đường cho dân * Suối mơ
Hy vọng * Lá vàng