Mar 23, 2012

spring haiku

春季俳句
spring haiku
hài cú mùa xuân 

ba đi lượm trứng
dưới bụng gà rù
gió ru khép cửa

dad collects eggs
beneath the clucking hen
breeze blows shut the door

*jason linton

sương mù trên ao
trăng ảo mơ màng
bay ngang trong vắt

mist over the pond
the moonlight shines
off the water like glass

*janet hunter

đồi tròn tròn đồi
ta ngồi bóng cây
cầm tay cuốn sách

the rolling hills
I sit under a tree
with my book
*katie hlemming

 heo ủi khì khì
ngựa phi nhong nhong
minh mông chạng vạng

a pig’s snout peaking out
horses gallop away
in the sunset

*kyli streckfuss
brooks books haiku