Mar 30, 2012

đỡ ghiền qua con trăng

đỡ ghiền qua con trăng

ngày cúi
hoàng hôn em tím thẫm
chén ngụm trà quen
tay sen
cũng đỡ ghiền
qua hết con trăng

tuần qua
phủi tay phần cơm áo
mình lại dẻ dăng
đây đó
cũng đỡ ghiền
qua trọn con trăng

năm dứt
quên phức hạt mê mời
em mật môi ngoan
nghịch hiền
cũng đỡ ghiền
qua hết con trăng

đông muộn
mùa xuân em sẽ đến
hoa nhánh sơn trang
hương nùng
cũng đỡ ghiền
qua trọn mùa trăng

2/2012