Mar 23, 2012

hoa trắng nở đầy

today is the first day of spring, i see again
an always on time lonely white cherry blossom in a hill town ...

bạch đào lẻ

cây bạch đào lẻ
góc đường xép
chào ai
một lần nữa
sao hoa trắng nở đầy

cây bạch đào lẻ
chắc lâu lắm ở đó
cội cằn
mà nhóm cỏ hoang
gốc mọc chen 

đào bạch nghiêng
phía cổng một grocery
and a bus stop
mời gọi
những người khách
vãng hành đây đó

trắng hoa bạch đào
ray rức
nở hết ngày
first day of spring
hoa muốn gì
hay muốn níu lại
đóa nhàn vân tâm trắng

3/20/12

閒雲潭影日悠悠
Nhàn vân đàm nh nht du du
Mây rnh ri ngày bay lang thang in bóng xung đầm
Vương Bt