Mar 23, 2012

cọng mưa ngoan

mưa cuối đông

cuối đông
mưa không lớn
lâm râm mưa nhỏ
không lạnh

mưa cuối đông
xua nhẹ
sạch cái muộn màng
hay phiền muộn
còn  nán lại
đâu đó

cuối đông
tôi dong xe về nam
dòng xe cũng ấm
nó khinh khoát
vượt rừng cây rụng lá
qua nhánh sông hiền
về xuôi

trời cuối đông
xuống mái cong nhà đình
xoải con đồi
và những người khách
lạ phương

để xem đình trầm mặc
cọng mưa ngoan
ngoan cuối đông nói gì

2/2011

Kiss the Rain - Yiruma